NVA VC Grenade Webbing

Dummy Type 67 ChiCom Stick Grenade x4

FCW NVA VC Grenade Webbing with Dummy Type 67 ChiCom Stick Grenade

SKU: FCW-DUMMY-PLASET
$85.00Price